Spelvoorwaarden Fotowedstijd Typisch Brunssum

Als je meedoet aan de ‘Fotowedstrijd Typisch Brunssum,’ (hierna: ’Fotowedstrijd’) ga je akkoord met deze voorwaarden (hierna: ‘Spelvoorwaarden’) en aanvaard je de toepasselijkheid ervan.

Lees deze spelvoorwaarden daarom goed door voordat je meedoet. De fotowedstrijd wordt aangeboden en georganiseerd door Gemeente Brunssum.  (Lindeplein 1 6444 AX Brunssum), hierna aangegeven als Organisator. Als je meedoet, ben je Deelnemer. De Deelnemer kan hierna ook worden benoemd als ‘je’.  Gemeente Brunssum houdt zich ook aan deze Spelvoorwaarden en aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Hoewel deze Fotowedstrijd via Facebook wordt aangeboden, is Facebook op generlei verantwoordelijk voor deze fotowedstrijd. Facebook wordt met andere woorden volledig gevrijwaard. Daarnaast bevestigt Gemeente Brunssum uitdrukkelijk dat Facebook op geen enkele manier deze Actie sponsort of goedkeurt. Noch is het de bedoeling dat deze Actie beheerd wordt door of geassocieerd wordt met Facebook.

Deze Spelvoorwaarden zijn tot 1 november 2020 te vinden via www.onsbrunssum.nl/fotowedstrijd.

Looptijd van de wedstrijd

De fotowedstrijd loopt van 1 september 2020 12:00 tot 30 september 2020 23:59. 

Richtlijnen voor de foto:

 • De foto moet een weergave zijn van een typisch Brunssumse plek of een typisch Brunssums moment.
 • De foto mag in geen enkel opzicht aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
 • Er mogen geen mensen op de foto staan die hiervoor geen toestemming hebben gegeven. 
 • Er mogen geen kinderen op de foto staan
 • De persoon die de foto instuurt, moet tevens ook de maker van de foto zijn.

Meedoen

 • De organisator behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Spelregelvoorwaarden handelen, of op een andere manier op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname. Ook is dit het geval als zij het verloop van de Fotowedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen beïnvloeden.
 • Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Spelregels. 

Hoe wordt er een winnaar gekozen?

 • De beoordeling van de ingestuurde foto’s zal gedaan worden door een jury van enthousiaste Brunssumers.
 • Ieder Jurylid krijg 10 gelijkwaardige stemmen en mag deze verdelen onder de deelnemende foto’s. De 5 foto’s met de meeste stemmen winnen en worden afgedrukt op een ansichtkaart. Mocht er een gelijkspel ontstaan krijgt ieder jurylid 5 extra stemmen per persoon, om zo alsnog tot 5 foto’s te komen.
 • Projectleider Citybranding en Redacteur Social Media zullen toezien op een onpartijdig proces mbt het uitbrengen van de stemmen.
 • De winnaars krijgen per telefoon de uitslag. Mocht hier geen contact tot stand komen, zullen we dit via e-mail proberen. Beslissingen van de jury zijn bindend.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels. Als OnsBrunssum er op enig moment niet in slaagt om haar rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.

Je persoonlijke gegevens en toestemmingen

 • Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, (naam, telefoonnummer en e-mailadres), voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden.
 • Op het moment dat er personen herkenbaar in beeld staan, moeten die personen toestemming hebben gegeven dat zij hierop zijn afgebeeld.
 • Op het moment dat je je foto instuurt, geef je de Gemeente Brunssum toestemming om jouw foto te gebruiken voor een ansichtkaart.
 • Op het moment dat je een winnende foto instuurt en deze bevat foto bevat enig element waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren en aanleveren van een schriftelijke toestemmingsverklaring om de foto te publiceren.
 • Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken
 • Bij deelname aan Fotowedstrijd ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. Deze kunt u vinden op https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/over_deze_website/privacyverklaring.
 • De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn verstrek en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de ‘AVG’). De gegevens omvatten: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. De Gegevens worden elektronisch verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.
 • De gegevensverwerking door Organisator met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.
 • De gegevens die door Organisator zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de fotowedstrijd bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.
 • Door deelname aan de Fotowedstrijd erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de gegevens zoals genoemd in deze voorwaarden en gaat deelnemer akkoord met het privacybeleid van OnsBrunssum zoals gepubliceerd op onsbrunssum.nl

Aansprakelijkheid

 • Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure en/of schade die je krijgt door mee te doen aan deze Fotowedstrijd, het gebruik van onze website of het downloaden van componenten die betrekking hebben op deze Fotowedstrijd. Gemeente Brunssum is ook niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot je deelname of de aanwijzing van de Winnaars. 
 • Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan de Fotowedstrijd of voor schade die door derden geleverd wordt. 

Toepasselijk recht

 • Aan deze spelvoorwaarden kun je geen rechten ontlenen.
 • Gemeente Brunssum kan altijd wijzigingen aanbrengen in de spelvoorwaarden, of de fotowedstrijd vroegtijdig beëindigen. Als dit het geval is, kun je dit nalezen op www.onsbrunssum.nl/fotowedstrijd.
 • In een situatie waarin deze spelvoorwaarden niet voldoende zijn, beslist Gemeente Brunssum hoe deze situatie wordt opgelost. 
 • Op deze fotowedstrijd is Nederlands recht van toepassing. 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de fotowedstrijd kun je een e-mail sturen naar: onsbrunssum@brunssum.nl

De redactie zal zo snel mogelijk reageren op je e-mail.

Veel plezier met het meedoen!