Voorwaarden OLT kussenwedstrijd

De belangrijkste spelregels op een rij.

Als je meedoet aan de ‘Ontwerpwedstrijd Ons Culturele Brunssum’ (hierna: ’ontwerpwedstrijd’) ga je akkoord met deze voorwaarden (hierna: ‘Spelvoorwaarden’) en aanvaard je de toepasselijkheid ervan. Lees deze spelvoorwaarden daarom goed door voordat je meedoet. De ontwerpwedstrijd wordt aangeboden en georganiseerd door Gemeente Brunssum.  (Lindeplein 1 6444 AX Brunssum), hierna aangegeven als Organisator. Als je meedoet, ben je Deelnemer. 

Hoewel deze ontwerpwedstrijd via Facebook wordt aangeboden, is Facebook op generlei wijze verantwoordelijk voor deze ontwerpwedstrijd. Facebook wordt met andere woorden volledig gevrijwaard. Daarnaast bevestigt Gemeente Brunssum uitdrukkelijk dat Facebook op geen enkele manier deze Actie sponsort of goedkeurt. Noch is het de bedoeling dat deze Actie beheerd wordt door of geassocieerd wordt met Facebook.

Deze Spelvoorwaarden zijn tot 1 juni 2021 te vinden via www.onsbrunssum.nl/ontwerpwedstrijd.

Looptijd van de wedstrijd

De ontwerpwedstrijd loopt van 24 februari 2021 12:00 tot 23 maart 2021 23:59. 

Richtlijnen voor het ontwerp:

 • Het ontwerp moet een relatie hebben met Kunst, Cultuur of een typisch Brunssums moment.
 • Het ontwerp mag in geen enkel opzicht aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
 • De persoon die het ontwerp instuurt, moet tevens ook de maker van het ontwerp zijn.
 • De persoon die het ontwerp instuurt moet minimaal 16 jaar zijn.

Meedoen

 • De ontwerpwedstrijd loopt van 24 februari 2021 12:00 tot 23 maart 2021 23:59. Inzendingen die na 23 maart 00.00 uur worden ingeleverd leiden tot diskwalificatie en worden van deelname uitgesloten.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Spelregelvoorwaarden handelen, of op een andere manier op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname. Ook is dit het geval als zij het verloop van de ontwerpwedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen beïnvloeden.
 • Door deelname aan de ontwerpwedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Spelregels. 
 • De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet vóór inzending (én voor de officiële bekendmaking) publiceren, te koop aanbieden, exposeren of anderszins openbaar maken, tenzij organisator daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hoe wordt er een winnaar gekozen?

 • De beoordeling van de ingestuurde ontwerpen zal gedaan worden door een jury van enthousiaste Brunssumers.
 • Ieder Jurylid krijg 10 gelijkwaardige stemmen en mag deze verdelen onder de deelnemende ontwerpen. Mocht er een gelijkspel ontstaan krijgt ieder jurylid 5 extra stemmen per persoon, om zo alsnog tot 5 ontwerpen te komen. De jury zal de inzendingen ‘blind’ beoordelen. Dit houdt in dat de ontwerpen zonder inzendingsgegevens aan de jury worden aangeboden.
 • De 5 ontwerpen met de meeste stemmen publiceren wij op Social Media. Iedereen kan op zijn favoriete ontwerp stemmen. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt gedrukt op de Openlucht Theater kussens. Stemmers ontvangen hiervoor géén vergoeding.
 • Projectleider Ons Culturele Brunssum en Redacteur Social Media zullen toezien op een onpartijdig proces m.b.t het uitbrengen van de stemmen.
 • De winnaar krijgt per telefoon de uitslag, deze wordt via e-mail bevestigd. Mocht hier geen contact tot stand komen, zullen we contact zoeken via e-mail proberen. Beslissingen van de jury zijn bindend.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels. Als de Organisator er op enig moment niet in slaagt om haar rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.

Je persoonlijke gegevens en toestemmingen

 • Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, (naam, telefoonnummer en e-mailadres), voor het doel en binnen de context van de ontwerpwedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden.
 • Op het moment dat je je ontwerp instuurt, geef je de Gemeente Brunssum toestemming om jouw ontwerp te gebruiken voor de druk op de Openlucht Theater kussens.
 • Op het moment dat je een winnend ontwerp instuurt en deze bevat enig element waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op het ontwerp voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren en aanleveren van een schriftelijke toestemmingsverklaring om het ontwerp te publiceren.
 • Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. Deze kunt u vinden op https://www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/over_deze_website/privacyverklaring.
 • De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de ontwerpwedstrijd zijn verstrek en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de ‘AVG’). De gegevens omvatten: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. De Gegevens worden elektronisch verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.
 • De gegevensverwerking door Organisator met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.
 • De gegevens die door Organisator zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de ontwerpwedstrijd bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.
 • Door deelname aan de ontwerpwedstrijd erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de gegevens zoals genoemd in deze voorwaarden en gaat deelnemer akkoord met het privacybeleid van OnsBrunssum zoals gepubliceerd op onsbrunssum.nl

Aansprakelijkheid

 • Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure en/of schade die je krijgt door mee te doen aan deze ontwerpwedstrijd, het gebruik van onze website of het downloaden van componenten die betrekking hebben op deze ontwerpwedstrijd. Gemeente Brunssum is ook niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot je deelname of de aanwijzing van de Winnaars. 
 • Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan de ontwerpwedstrijd of voor schade die door derden geleverd wordt. 
 • De gemeente Brunssum is gevrijwaard in het geval blijkt dat deelnemer inbreuk heeft gemaakt op het recht van een derde.

Slotbepaling

 • Aan deze spelvoorwaarden kun je geen rechten ontlenen.
 • Gemeente Brunssum kan altijd wijzigingen aanbrengen in de spelvoorwaarden, of de ontwerpwedstrijd vroegtijdig beëindigen, zonder opgave van reden. Als dit het geval is, kun je dit nalezen op www.onsbrunssum.nl/ontwerpwedstrijd.
 • In een situatie waarin deze spelvoorwaarden niet voldoende zijn, beslist Gemeente Brunssum hoe deze situatie wordt opgelost. 
 • Op deze ontwerpwedstrijd is Nederlands recht van toepassing. 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de ontwerpwedstrijd kun je een e-mail sturen naar: onsbrunssum@brunssum.nl De redactie zal zo snel mogelijk reageren op je e-mail.

Veel plezier met het meedoen!